فایل رایگان رابطه بين انطباق پذيري مسير شغلي با رغبت شغلي و استرس شغلي در بين مديران آموزشي مقطع ابتدايي ناحيه يک مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين انطباق پذيري مسير شغلي با رغبت شغلي و استرس شغلي در بين مديران آموزشي مقطع ابتدايي ناحيه يک مشهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی با استرس و رغبت شغلی در بین مدیران مقطع ابتدایی ناحیه یک بود. در واقع جامعه تحقیق مدیران مقطع ابتدایی در ناحیه یک مشهد بود که تعداد آنها 200 نفر و حجم نمونه مورد نظر برای این تعداد، براساس جدول مورگان 127 نفر تعیین شد و به روش در دسترس توزیع پرسشنامه صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه انطباق پذیری شغلی از ساویکاس و پورفیلا (2012)؛ رغبت شغلی از آمابایل و همکاران (1994) و استرس برگرفته از موسسه سلامت و ایمنی بوده است. نتایج تحلیل نهایی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که فرضیات تحقیق مورد تایید بوده و انطباق پذیری مسیر شغلی با استرس و رغبت شغلی رابطه معناداری دارد؛ در واقع فرضیات اصلی و فرعی مورد تایید قرار گرفته و بر همین اساس در فصل پنجم پیشنهاداتی به دست اندرکاران فعال در جامعه آماری ارائه شد.

لینک کمکی