فایل رایگان رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده با اشتياق شغلي معلمان دوره اول متوسطه شهرستان ورامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده با اشتياق شغلي معلمان دوره اول متوسطه شهرستان ورامين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین فایل رایگان رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده با اشتياق شغلي معلمان دوره اول متوسطه شهرستان ورامين بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین بودند که تعداد آن ها 308 نفر بود و نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده و پرسشنامه اشتیاق شغلی استفاده شد. در این تحقیق از شاخص های آمار توصیفی ماضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. هم چنین، نتایج تحلیل رگسیون نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده پیش بینی کننده معنادار اشتیاق شغلی هست. بنابراین، پیشنهاد می شود مسئولان آموزش و پرورش شهرستان ورامین از طریق افزایش حمایت سازمانی در مدارس میزان اشتیاق شغلی معلمان را افزایش دهند.

لینک کمکی