فایل رایگان رابطه بين سبک تربيتي و دستاورد تحصيلي درميان نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين سبک تربيتي و دستاورد تحصيلي درميان نوجوانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : هدف از انجام این پژوهش فایل رایگان رابطه بين سبک تربيتي و دستاورد تحصيلي درميان نوجوانان است . مواد و روش تحقیق: شیوه ی نگارش و مطالعه این پژوهش به روش کتابخانه ایی بوده است . که در این روش از متون مقالات و تحقیق های چاپ شده و مطالب دیجیتالی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد . قوی ترین عامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، شیوه تربیتی قاطعانه بود وراهبرد های خود تنظیمی از این نظر در مرحله بغد از شیوه تربیتی قاطعانه قرار داشت. شیوه تربیتی والدین و راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

لینک کمکی