فایل رایگان رابطه بين هوش هيجاني کارمندان مرد و زن بيمارستان 22 آبان لاهيجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين هوش هيجاني کارمندان مرد و زن بيمارستان 22 آبان لاهيجان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف رابطه بین هوش هیجانی کارکنان مرد و زن بیمارستان 22 آبان شهرستان لاهیجان انجام شده است . در تحقیق انجام شده 60 نفر ( 30 نفر مرد و 30نفر زن ) که از کارکنان بیمارستان بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند . برای این منظور از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . روش تحقیق مذکور توصیفی و از نوع همبستگی می باشد . برای تجزیه و تحلیل از روش آمار توصیفی ( میانگین ، واریانس ، انحراف استاندارد و پیرسون ) و در بخش آمار استنباطی از آزمون t جهت آزمون فرضیه ها از سیستم spss استفاده شده است . بر اساس نتایج به دست آمده با 95% سطح اطمینان و با خطای آلفای 5% ( 5% = ) بین میانگین هوش هیجانی کارکنان مرد و زن رابطه معناداری وجود دارد و از سوی دیگر بین هوش هیجانی با جنسیت اختلاف معناداری وجود ندارد .

لینک کمکی