فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي و هوش هيجاني با رضايت زناشويي در افراد متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي و هوش هيجاني با رضايت زناشويي در افراد متاهل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي و هوش هيجاني با رضايت زناشويي در افراد متاهل صورت پذیرفت. تحقیق حاضر، توصیفی – زمینه یابی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد متاهل بود که از بین آنها 200نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه ، فیش برداری، منابع کتابخانه ای مکتوب و الکترونیکی استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از 3 ابزار مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) ؛ مقیاس رضایت زناشویی؛ مقیاس هوش هیجانی (EIS) استفاده گردید.یافته ها نشان داد که ، بین دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی (0/02-) رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و رضایت زناشویی (0/39، 0/001> p) و دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشویی رابطه ی منفی و معنادار دیده می شود (0/28- ، p<0/001)، اما بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی ( 0/10-/0، p> 0/05) رابطه معنادار دیده نشد. همچنین می توان گفت که متغیر هیجان خواهی می تواند تغییرات نگرش به رضایت زناشویی را در افراد تبیین کند. و سهم این متغیرها در تبیین واریانس رضایت زناشویی بر اساس R تنظیم شده 0/54 می باشد.برای تعیین تاثیر متغیر هیجان خواهی به عنوان متغیر پیش بین و رضایت زناشویی افراد به عنوان متغیر ملاک در معادله رگرسیون تحلیل شدند. طبق جدول بالا مدل معنی دار به دست آمد ( F=23/43، p<0/001 ). به عبارت دیگر این متغیر بخشی از واریانس رضایت زناشویی را تبیین می کند.و با توجه به مقدار Betaهیجان خواهی به طور مثبت (445% =Beta) نگرش به رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.

لینک کمکی