فایل رایگان رابطه عزت نفس سازماني با تعهد سازماني در معلمان مقطع ابتدايي شهرستان درميان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه عزت نفس سازماني با تعهد سازماني در معلمان مقطع ابتدايي شهرستان درميان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد .روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان می باشند که بر اساس نمونه گیری تصادفی نسبتی – طبقه ای ‎با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب و پرسشنامه ها اجرا گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با نرم افزار spssاستفاده گردید. یافته ها نشان دادند که: بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان رابطه معناداری وجود دارد (0/05> p). لذا با توجه به نتایج پژوهش هرچه عزت نفس سازمانی بیشتر شود؛ تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی