فایل رایگان رابطه ي آواي سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان زن مقطع ابتدايي شهرکرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ي آواي سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان زن مقطع ابتدايي شهرکرمانشاه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر باهدف فایل رایگان رابطه ي آواي سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان زن مقطع ابتدايي شهرکرمانشاه صورت پذیرفت. این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی محسوب می شود.جامعه آماری شامل کل معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرمانشاه بود که به صورت تصادفی ساده حجم نمونه 100 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی (اسپکتور،1999)، پرسشنامه آوای سازمانی بود. جهت توصیف اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی و جهت بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد. ضریب همبستگی چندگانه بین آوای سازمانی و معنویت در کار با رضایت شغلی برابر 0/400 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0/168 می باشد.به عبارت دیگر 0/190 از تغییرات واریانس متغیر ملاک آوای سازمانی به وسیله متغیر پیش بین رضایت شغلی تبیین می شود و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0/200 تغییرات در رضایت شغلی را بحساب آورده است.

لینک کمکی