فایل رایگان شناسايي مهارت هاي مورد نياز بازارکار در فارغ التحصيلان دانشگاهي و بررسي ميزان شکاف ميان آموزش و مهارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مهارت هاي مورد نياز بازارکار در فارغ التحصيلان دانشگاهي و بررسي ميزان شکاف ميان آموزش و مهارت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت های مهم مورد نیاز بازار کار در فارغ التحصیلان آموزش عالی و بررسی میزان شکاف میان آموزش و مهارت های مورد نظر صاحبان مشاغل انجام شد. این مطالعه بر پایه طرح پژوهش کیفی در دو مرحله تعریف شد. در مرحله یکم، برپایه روش مصاحبه و مقوله بندی، مهارتهای مهم بازار کار در دانش آموختگان آموزش عالی از منظر صاحبان مشاغل شناسایی شد. در مرحله دوم، نظر متخصصان در خصوص میزان شکاف میان آموزش عالی و مهارت های مهم مورد نیاز بازار کار مورد ارزیابی قرار گرفت داده ها از یک نمونه 30 نفری از صاحبان مشاغل یا کارفرمایان با انتخاب غیراحتمالی به دست آمد. ابزارهای این پژوهش شامل مصاحبه و مقیاس نظرسنجی درجه بندی شده بوده است. یافته های بخش اول مطالعه نشان داد تسلط، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط با دیگران، هوش هیجانی، تعهد و وجدان کاری، ویژگیهای شخصیتی، رهبری و مدیریت و دانش و اطلاعات، 9 مقوله ایست که از منظر کارفرمایان برای موفقیت در بازار کار مورد نیاز دانش آموختگان است. همچنین با ادغام مقوله های به دست آمده می توان تواناییهای مورد نیاز دانش آموختگان را که از منظر کارفرمایان برای موفقیت در بازار کار حائز اهمیتند را در 5 بعد مهارتی، شامل مهارت و تسلط در کار، بعد شناختی شامل دانش و اطلاعات، تفکر خلاق و تفکر انتقادی، بعد مهارتی شامل ارتباط با دیگران و هوش هیجانی، بعد سازمانی شامل تعهد و وجدان کاری و مدیریت و رهبری و یک بعد شخصیتی شامل ویژگیهای شخصیتی طبقه بندی کرد. نتایج ارزیابی صاحبان مشاغل از میزان انطباق و هماهنگی میان آموزش عالی و نیازهای بازار کار نشان داد 33 درصد از کارفرمایان معتقدند که دانش آموختگان دانشگاههای دولتی بسیار کم می توانند نیازهای بازار کار را برطرف کنند و تنها 6/7 درصد این میزان را بالای متوسط گزارش کرده اند. فراوانی های به دست آمده نشان داد اکثر کارفرمایان (تقریبا 0/83) میران انطباق میان آموزش عالی و مهارتهای مورد نیاز بازار کار را در حد کم (زیر متوسط) ارزیابی می کنند. در ادامه یافته های این مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

لینک کمکی