فایل رایگان مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي معلمان دوره ابتدايي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي معلمان دوره ابتدايي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، تعیین عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان به روش مدل معادله ساختاری بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1397-1396 بوده است. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده که 196 نفر از بین کلیه معلمان دوره ابندایی شهر اصفهان بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی روانشناختی بوده که مولفه های آن مستخرجه از مقالات و نظرات خبرگان بوده و شامل چهار بعد(انگیزه شغلی، یادگیری خودراهبری ، خلاقیت آموزشی، نشاط شغلی) بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو سطح آمار توصیفی( فراوانی، درصد و میانگین) و سطح آمار استنباطی(آزمون های کالموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاری) استفاده شده است. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان عبارتند از انگیزه شغلی، یادگیری خودراهبری ، خلاقیت آموزشی، نشاط شغلی. نیز نتایج نشان داد، مدل تجربی پیشنهادی از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.

لینک کمکی