فایل رایگان مروري نظري بر مولفه هاي بدبيني سازماني،آواي سازماني و فلات زدگي شغلي در علم مديريت آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري نظري بر مولفه هاي بدبيني سازماني،آواي سازماني و فلات زدگي شغلي در علم مديريت آموزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مدیران و کارکنان زیادی در صدها سازمان، منازعات و درگیری ها، موفقیت ها، شکست ها و ناکامی های ناشی از تغییرات در کسب و کار را تجربه کرده اند، بدبینی سازمانی نگرشی است که باعث ایجاد فاصله ی روانی بین کارکنان و سازمانشان می شود و اثر زیان باری بر کارایی سازمان و رضایت شغلی دارد، آوای سازمانی پدیده ای است که در تقابل با سکوت سازمانی قرار می گیرد سکوت سازمانی خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیت های سازمان است؛فلات زدگی، احساس نا امیدی و ناکارآمدی روانی است که گارکنان پس از توقف موقت یا دائم در مسیر پیشرفت شغلی آن را تجربه می کنند به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران مسیر شغلی فلات زدگی شغلی به سرعت به بحرانی برای سازمان ها و مدیران تبدیل شده است هدف اصلی پژوهش حاضر مرور نظری بر مولفه های بدبینی سازمانی،آوای سازمانی و فلات زدگی شغلی در علم مدیریت آموزشی است که به صورت توصیفی – استنتاجی با بهره گیری از مقالات ومنابع متعدد در اسفند 1397 اجرا شد،با جمع بندی نتایج پژوهش های انجام شده با موضوع این نتیجه حاصل شد که تلاش مدیران برای کاهش بدبینی سازمانی و فلات زدگی شغلی سبب افزایش تعهد، رضایت شغلی و حس امید به کار و به طور کلی هر آنچه که سبب پیشرفت سازمان می شود می گردد، در مقابل آوای سازمانی باعث می شود که همه ی موارد ذکر شده افزایش یابد بنابراین مدیران باید در راستای تقویت آوای سازمانی گام بردارند، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی در ارتباط با تاثیر هر یک از مولفه ها بر افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان مقالاتی تنظیم گردد.

لینک کمکی