فایل رایگان مقايسه تنهايي و سلامت روان در سالمندان مرد مناطق آب وهوايي گرمسيري و نيمه مرطوب شهرستان هاي ورامين و اسفراين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تنهايي و سلامت روان در سالمندان مرد مناطق آب وهوايي گرمسيري و نيمه مرطوب شهرستان هاي ورامين و اسفراين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل رایگان مقايسه تنهايي و سلامت روان در سالمندان مرد مناطق آب وهوايي گرمسيري و نيمه مرطوب شهرستان هاي ورامين و اسفراين انجام شده است.پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی پژوهش کاربردی بوده واز نظرگردآوری داده ها توصیفی_ تحلیلی است که به روش مقایسه ای انجام شده است. که در آن از روش کتابخانه ای برای تدوین چارچوب نظری و ادبیات علمی تحقیق استفاده شده است. همچنین از روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را سالمندان مرد مناطق آب وهوایی گرمسیری و نیمه مرطوب شهرستان های ورامین و اسفراین تشکیل داده است که به روش نمونه گیری طبقه ای 48 نفر در گروه سالمندان مرد شهرستان ورامین و 48 نفر در گروه سالمندان مرد شهرستان اسفراین به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها جهت تجزیه و تحلیل نمونه آماری مورد نظر، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(1979) و پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) است. پایایی و روایی پرسشنامه ها توسط تحقیقات اخیر مورد تایید قرار گرفته است.برای تحلیل داده ها از آزمون t جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین دو گروه سالمندان اسفراین و ورامین از لحاظ تنهایی و سلامت روانی اختلاف معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی