فایل رایگان مقايسه ميزان گرايش به رفتارهاي پر خطر در بين دانش آموزان داراي اختلال يادگيري و کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ميزان گرايش به رفتارهاي پر خطر در بين دانش آموزان داراي اختلال يادگيري و کودکان عادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان گرایش عادی انجام به رفتارهای پر خطر در بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و کودکان شده است . جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان لنگرود در سال تحصیلی 93-92 (که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان حدود 380 نفر هستند) تشکیل داد. روش تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد با توجه به فرضیات و اهداف تحقیق تهیه و در اختیار والدین دانش آموزان قرار داده شده و پس از توضیح در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه و همچنین توضیحاتی در مورد اهداف تحقیق از والدین دانش آموزان در خواست شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند به طوری که هیچ گزینه ای را بی پاسخ رها نکنند. در این تحقیق برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی یعنی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده ، با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از حد استاندار یعنی 0/05 است بنابراین آزمون معنادار است یعنی بین بروز رفتارهای پرخطر در دانش آموزان عادی و دارای اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد.

لینک کمکی