فایل رایگان مقايسه هوش هيجاني زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش هوش هيجاني زنان در پيش بيني خشونت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه هوش هيجاني زنان با و بدون تجربه خشونت خانگي: ارزيابي نقش هوش هيجاني زنان در پيش بيني خشونت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مسائل و مشکلات خانواده در بروز خشونت خانگی تا حدی ریشه در عدم کنترل هیجان ها توسط اعضای خانواده دارد. هدف از این پژوهش مقایسه هوش هیجانی زنان با و بدون تجربه خشونت خانگی و ارزیابی نقش هوش هیجانی زنان در پیش بینی خشونت خانگی بود. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل کلیه زنانی بودند که به دلیل خشونت همسر به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل مراجعه کرده و همچنین زنانی که هیچ-گونه شکایتی مبنی بر خشونت همسر علیه خود نداشتند. از این جامعه نمونه ای به حجم 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از مقیاس هوش هیجانی بار-آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون لوجیستیک تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین زنان با و بدون تجربه خشونت از لحاظ مولفه های شادمانی، استقلال و خودشکوفایی تفاوت وجود دارد (0/05> p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 46 تا 62 درصد واریانس خشونت پذیری زنان با هوش هیجانی تبیین می شود (0/001> p).

لینک کمکی