فایل رایگان مقايسه هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي دانش آموزان شطرنج باز با دانش آموزان عادي پسر دوره اول متوسطه شهرستان اهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي دانش آموزان شطرنج باز با دانش آموزان عادي پسر دوره اول متوسطه شهرستان اهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شطرنج باز پسر مقطع دوره اول متوسطه با دانش آموزان عادی دوره اول متوسطه شهرستان اهر می باشد که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان اهر تشکیل می دهدکه تعداد آنها برابر با 489 نفر می باشد. جهت انتخاب نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای یک مدرسه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 15نفر از دانش آموزانی که قبلا شطرنج باز هستند انتخاب و 15 نفر نیز به این صورت از دانش آموزان عادی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش بار- آن (EQ-i) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین نمرات هوش هیجانی (57/14=F) بین گروه های دانش آموزان شطرنج باز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/001) و هوش هیجانی در دانش آموزان شطرنج باز بیشتر از دانش آموزان عادی است. همچنین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی (4/73=F) بین گروه های دانش آموزان شطرنج باز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/001). و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شطرنج باز بیشتر از دانش آموزان عادی است.

لینک کمکی