فایل رایگان نقش بخشش، جهت گيري مذهبي و معناي زندگي در بهزيستي ذهني زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش بخشش، جهت گيري مذهبي و معناي زندگي در بهزيستي ذهني زنان متاهل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف: از پژوهش حاضر بررسی نقش بخشش، جهت گیری مذهبی و معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی زنان متاهل بود. روش کار: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر تهران بود که در سال 1397 در طرح جامع امید قوه قضاییه شرکت کرده بودند. جهت نمونه گیری تعداد 150 نفر از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی ذهنی کیز و همکاران (2003)، پرسشنامه بخشش رای و همکاران (2001)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1950) و پرسشنامه معنای زندگی باتیستا و آلموند (1973) استفاده شد. یافته ها: ضرایب رگرسیون گام به گام نشان می دهد متغیرهای بخشش (0/33=)؛ معنای زندگی (0/32=) و جهت گیری مذهبی (0/19 =) در زنان متاهل با 99% اطمینان سهم معناداری ( P0/01) در پیش بینی بهزیستی ذهنی آن ها دارند. نتیجه گیری: براساس یافته حاضر می توان نتیجه گرفت که بخشش، جهت گیری مذهبی و معنای زندگی تعیین گرهای اصلی بهزیستی ذهنی زنان متاهل بود.

لینک کمکی