فایل رایگان نقش پيش بيني کننده حمايت اجتماعي در کيفيت زندگي و خود پنداره دانش آموزان دبستاني شهرستان ميرجاوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش پيش بيني کننده حمايت اجتماعي در کيفيت زندگي و خود پنداره دانش آموزان دبستاني شهرستان ميرجاوه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان نقش پيش بيني کننده حمايت اجتماعي در کيفيت زندگي و خود پنداره دانش آموزان دبستاني شهرستان ميرجاوه بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی- پیش بین بر روی 100 نفر از دانش آموزان دبستانی شهر میرجاوه به صورت در دسترس انجام شد و آن ها به پرسشنامه های حمایت اجتماعی زمیت، کیفیت زندگی (PedsQL) و خود پنداره پیرز و هریس، 1996 (CSCS) پاسخ دادند. یافته ها: داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان داد بین حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی و خود پنداره رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (005<p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی نقش پیش بینی کننده در کیفیت زندگی داشت و از سه زیر مقیاس آن سه زیر مولفه خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی به میزان 25/0 درصد واریانس را برای کیفیت زندگی تبیین می کند. همچنین حمایت اجتماعی نقش پیش بینی کننده در خودپنداره داشت و از سه زیر مقیاس آن یک مولفه خانواده به میزان 6/0 درصد واریانس را برای خودپنداره تبیین می کند و بقیه زیر مقیاس ها شرایط ورود به معادله رگرسیون را نداشتند. استنتاج: بنابراین افزایش حمایت اجتماعی منجر به افزایش در نمرات کیفیت زندگی و خود پنداره می شود. به همین دلیل یکی از راه های افزایش کیفیت زندگی و خود پنداره برقراری سیستم های حمایت اجتماعی ازجمله سیستم حمایتی خانواده، دوستان، معلم و.. است.

لینک کمکی