فایل رایگان نقش شبکه اجتماعي مجازي اينستاگرام بر گرايش جوانان به مديريت بدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش شبکه اجتماعي مجازي اينستاگرام بر گرايش جوانان به مديريت بدن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

تصور بدن شامل ادراکات فرد در ارتباط با بدنش و همچنین نگرش های وی است. عوامل ساختاری همچون جهانی شدن فرهنگی، دگرگونی های اجتماعی، نوگرایی و روبرو شدن فزاینده با رسانه های بصری و نوشتاری توجه بیشتر به بدن را موجب شده اند.اینستاگرام با نمایش درآمدن زندگی افراد مرفه و سبک های زندگی توجه کاربران را به بدن و ظواهر متمرکز کرده است. این تحقیق درصدد شناسایی نقش اینستاگرام بر گرایش جوانان 20 تا 35 سال ساکن منطقه 4 تهران به مدیریت بدن است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه نظریه گافمن و گیدنز و روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه است که بر روی 384 نفر از جوانان 20 تا 35 سال ساکن منطقه 4 تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند، صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، بین متغیرهای میزان استفاده از اینستاگرام(0.57=r) عضویت (0.22=r)، خودابرازی (0.61=r)، اعتماد به اینستاگرام (0.42=r)، وابستگی به شبکه اینستاگرام(0.64=r) با گرایش به مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد. استفاده از اینستاگرام و توجه به تبلیغات آن، دیدگاه کاربران در حوزه تناسب اندام و سبک تغذیه و شکل ظاهری اندام(مدیریت جسمانی) و مصرف نمایشی تحت تاثیر قرار می دهد و به سوی مصرف و جراحی و تناسب اندام گرایش پیدا می کنند.

لینک کمکی