فایل رایگان نقش وظيفه شناسي، کمال گرايي و استرس ادراک شده در تعلل ورزي رفتاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش وظيفه شناسي، کمال گرايي و استرس ادراک شده در تعلل ورزي رفتاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تعلل ورزی، یک پدیده رفتاری است که به صورت به تاخیر انداختن تکالیف، توصیف شده و موجب ایجاد استرس، احساس گناه، کاهش شدید بازدهی فردی می شود. همچنین به دلیل عدم تعهد به تکالیف و مسئولیت ها به عدم تائید اجتماعی منجر می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین فایل رایگان نقش وظيفه شناسي، کمال گرايي و استرس ادراک شده در تعلل ورزي رفتاري بود. این پژوهش از نوع بنیادی- همبستگی بود که در راستای آن از جامعه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-97 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 300 نفر انتخاب و برای اندازه گیری داده ها از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی لی و مان، مقیاس ارزیابی وظیفه شناسی، مقیاس چند بعدی کمال گرایی (MPS) مقیاس استرس ادراک شده کوهن استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بین وظیفه شناسی، کمال گرایی و استرس ادراک شده با تعلل ورزی رفتاری رابطه وجود دارد. در این راستا مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش مطلوب دارد این یافته ها، تلویحات عملی برای کاهش تعلل ورزی در دانشجویان داشته و بیانگر این است که ویژگی های شخصیتی و مهارت های رفتاری در بروز و ظهور تعلل ورزی نقش اساسی دارند.

لینک کمکی