فایل رایگان آثارحاد و مزمن مصرف مکمل کوانزيم Q10 بر لاکتات دهيدروژناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آثارحاد و مزمن مصرف مکمل کوانزيم Q10 بر لاکتات دهيدروژناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کوفتگی و درد عضلانی، تجربه ای معمول و شایع پس از انجام فعالیت های جسمانی بویژه فعالیت های وامانده ساز است.هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان آثارحاد و مزمن مصرف مکمل کوانزيم Q10 بر لاکتات دهيدروژناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز در بازیکنان فوتبالیست17-19 سال است. روش کار: دوازده فوتبالیست پسر که تا شش ماه قبل سابقه آسیب عضلانی نداشتند، به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. در سه موقعیت کنترل، حاد و مزمن موردبررسی قرار گرفتند و به منظور ایجاد آسیب عضلانی، آزمون وامانده ساز بروس اجرا شد که برای تعیین سطح آنزیم لاکتات دهیدروژناز قبل و بعد از آزمون بروس خونگیری انجام شد. در موقعیت حاد، یک روز قبل از اجرای آزمون بروس دو عدد مکمل کوانزیم Q10 هر عدد 100 میلی گرم مصرف شد و در موقعیت مزمن بعد از هشت هفته مصرف مکمل، آزمون بروس اجرا شد برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون t وابسته در سطح معنی داری P> 0/05 استفاده شد. یافته ها:بررسی های آماری نشان دادند تفاوت معناداری در پیش آزمون و پسآزمون در موقعیت حاد و کنترل مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر پاسخ لاکتات در دهیدروژناز وجود ندارد.اما این تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون مرحله مزمن معنی دار بود نتیجه گیری:مصرف مزمن مکمل کوآنزیم Q10 تاثیر معنی داری در کاهش شاخص لاکتات دهیدروژناز داشت اما در گروه کنترل و حاد تاثیر معنی داری مشاهده نشد

لینک کمکی