فایل رایگان آزمون مدل معادلات ساختاري رابطه شايستگي هيجاني مربيان و اثربخشي کار تيمي با نقش ميانجي شوخ طبعي مربي در ورزشکاران دانشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آزمون مدل معادلات ساختاري رابطه شايستگي هيجاني مربيان و اثربخشي کار تيمي با نقش ميانجي شوخ طبعي مربي در ورزشکاران دانشگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این تحقیق توصیفی – همبستگی که با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است هدف تعیین نقش میانجی شوخ طبعی مربی در رابطه شایستگی هیجانی مربیان با اثربخشی کار تیمی از منظر ورزشکاران رشته های تیمی شرکت کننده در مسابقات ورزشی بین دانشگاهی دانشگاه های آزاد کشور بود. جامعه آماری تحقیق را 70 نفر از از ورزشکاران مرد رشته های تیمی (والیبال، فوتبال ،بسکتبال هندبال و کبدی ) که در سه سال گذشته (سال تحصیلی 94، 95، 96 و نیمسال اول 97 ) عضو تیم های ورزشی بودند و درطول این سال ها از مربیان یکسانی استفاده می کردند تشکیل می دهد.نمونه آماری برابر بود با حجم جامعه آماری (تمام شمار) . ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارشایستگی هیجانی گلمن 2001 ، اثربخشی کار تیمی بیتمن 2002 و شوخ طبعی تورسن و پاول 1993 بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی، از جداول توزیع فراوانی و شاخص های گرایش تعیین نرمال بودن متغیرها و تحلیل همبستگی چون مدل معادلات ساختاری sem با نرم افزارLISREL استفاده شد . بر اساس یافته های تحقیق بین شایستگی هیجانی واثر بخشی کار تیمی وشوخ طبعی وهمچنین بین شوخ طبعی واثر بخشی کار تیمی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد. شوخ طبعی میتواند نقش میانجی بین شایستگی هیجانی واثربخشی کار تیمی ایفاکند.مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

لینک کمکی