فایل رایگان آگاهي زنان ساکن يزد از اصول صحيح ورزش کردن در طول دوره بارداري و عملکرد ورزشي آنان در اين دوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آگاهي زنان ساکن يزد از اصول صحيح ورزش کردن در طول دوره بارداري و عملکرد ورزشي آنان در اين دوره :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه انجام ورزش در طی دوران بارداری برای زنان مورد تاکید پژوهشگران قرار گرفته است و زنان حامله در صورت فقدان اختلالات پزشکی و مامایی می توانند در اغلب روزهای هفته به فعالیت های ورزشی با شدت متوسط و با زمان حدود 30 دقیقه بپردازند. با نظر گرفتن نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی مادر در دوران بارداری، این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر یزد در مورد ورزش های دوران بارداری انجام گرفت.مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی پا از کسب مجوز کمیته اخلاق دانشگاه IR.SSU.REC.1394.180 در سال 2016 صورت گرفت. زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفتند. آگاهی کلی در سه بعد (مورد اصول صحیح ورزش کردن در طو دوران بارداری، تاثیرات مثبت ورزش در دوران بارداری و موارد منع ورزش در دوران بارداری) سنجیده شد. عملکرد ورزشی در سه سطح مطلوب، نسبتا مطلوب و نا مطلوب سنجیده شد. نتایج: اکثر مراجعین 377نفر 99/7% آموزشی در مورد اهمیت ورزش در دوران بارداری دریافت نکرده بودند. در مورد آگاهی کلی به ترتیب 127 نفر 33/6% ضعیف، 208 نفر 55% متوسط و 38 نفر 10/1% خوب بودند. 75 زن باردار 19/8% در دوران بارداری ورزش می کردند و 303 نفر 80/2% بیان کردند در این دوران ورزش نمی کنند. علت عدم انجام ورزش در دوران بارداری از همه بیشتر ترس از سقط جنین 25/4% بود. نتیجه گیری: جهت ادامه فعالیت های ورزشی زنان در دوران بارداری، بهتر است قبل از بارداری در زنان انجام تمرینات ورزشی نهادینه شود تا بتوانند در طو بارداری هم به این تمرینات ادامه دهند. توصیه به انجام ورزش از طرف پزشک متخصص و ماما در مواردی که کنتراندیکاسیونی وجود ندارد مهم ترین عامل انگیزشی می باشد.

لینک کمکی