فایل رایگان آگاهي هاي حقوقي و مسئوليت مدني مربيان رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آگاهي هاي حقوقي و مسئوليت مدني مربيان رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق فایل رایگان آگاهي هاي حقوقي و مسئوليت مدني مربيان رشته هاي منتخب ورزشي شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مربیان رشته های بسکتبال، والیبال، تکواندو و کاراته منطقه 22 شهر تهران می باشد. با توجه به آمار هیئت های مربوطه تعداد 150 نفر مربی در رشته های مورد نظر حضور داشتند ( 96 نفر مربی رشته انفرادی و 54 نفر مربی رشته تیمی) با توجه به کوچک بودن جامعه آماری همگی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، متشکل از دو پرسشنامه است. الف) پرسشنامهاطلاعات فردی آزمودنی ها ب) پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان شامل 20 سوال 5 گزینه ای که در 4 بعد طراحی گردیده است و شامل یک سیستم 5 ارزشی می باشد. برای تعیین روایی، پرسشنامه ها در اختیار 8 نفر از متخصصین امر قرار گرفت پس از تغییرات و اصلاحات ضروری، نسخه اصلی پرسشنامه حاضر شد. با استفاده از آلفای کرونباخ، میزان ثبات درونی( اعتبار) پرسشنامه r=0/81 برآورد گردید. داده های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار)، در قالب جداول و نمودارها تنظیم شد. از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده گردید و متناسب با نتایج k-s از آزمون های پارامتری تی استیودنت در سطح معنا داری P<0.05 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین آگاهی های حقوقی و مسئولیت های مدنی مربیان رشته های انفرادی تفاوت معنی داری مشاهده نشد، همچنین بین آگاهی های حقوقی و مسئولیت های مدنی مربیان رشته های تیمی تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی بین آگاهی های حقوقی و مسئولیت های مدنی مربیان رشته های انفرادی و تیمی تفاوت معنی داری مشاهده شد.

لینک کمکی