فایل رایگان اثر استفاده از ماسک تمريني بر بازدم با فشار در اولين ثانيه در ورزشکاران بوکسور جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر استفاده از ماسک تمريني بر بازدم با فشار در اولين ثانيه در ورزشکاران بوکسور جوان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در بین پژوهشگران، مورد توجه ترین متغیر مورد استفاده در نشان دادن تاثیر ورزش بر توان هوازی افراد، حداکثر اکسیژن مصرفی بوده است که با استفاده از ماسک تمرینی شرایط نفس کشیدن را برای ورزشکار مشابه شرایط تنفسی در ارتفاعات نموده اند. هدف از انجام تحقیق کاربردی حاضر، بررسی اثر استفاده از ماسک تمرینی بر ظرفیت هوازی و عملکردی ریه در ورزشکاران بوکسور جوان بود. این مطالعه ازنوع قبل وبعد است که در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ورزشکاران بوکسور جوان باشگاه دیباجی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی در این تحقیق شرکت نمودند اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار SPSS وازمون های آماری t وآنالیز واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که، استفاده از ماسک تمرینی روی بازدم با فشار در اولین ثانیه ورزشکاران بوکسر جوان نسبت به قبل و پس از آن تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی