فایل رایگان اثر استفاده از ماسک تمريني بر حداکثر سرعت تنفس در ورزشکاران بوکسور جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر استفاده از ماسک تمريني بر حداکثر سرعت تنفس در ورزشکاران بوکسور جوان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در بین پژوهشگران، مورد توجهترین متغیر مورد استفاده در نشان دادن تاثیر ورزش بر توان هوازی افراد، حداکثر اکسیژن مصرفی بوده است که با استفاده از ماسک تمرینی شرایط نفس کشیدن را برای ورزشکار مشابه شرایط تنفسی در ارتفاعات نمودهاند. هدف از انجام تحقیق کاربردی حاضر، بررسی اثر استفاده از ماسک تمرینی بر حداکثر سرعت تنفسی در ورزشکاران بوکسور جوان بود. این مطالعه از نوع قبل و بعد است که در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ورزشکاران بوکسور جوان باشگاه دیباجی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی در این تحقیق شرکت نمودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار SPSS وآزمون های آماری t وآنالیز واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که، استفاده از ماسک تمرینی روی حداکثر سرعت تنفس ورزشکاران بوکسر جوان نسبت به قبل و پس از آن تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی