فایل رایگان اثر تحريکات وسيتبولار برتعادل ايستاي دختران کم توان ذهني آموزش پذير 8 تا 11 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر تحريکات وسيتبولار برتعادل ايستاي دختران کم توان ذهني آموزش پذير 8 تا 11 ساله :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

کودکان کم توان دهنی در تعادل عملکرد ضعیفی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریکات وستیبولار بر تعادل ایستای دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 8 تا 11 ساله می باشد. دوازده دانش آموز دختر کم توان ذهنی مدرسه احیاء بروجرد با سن بین 8 تا 11 انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 6 نفره، کنترل وازمایش تقسیم شدند. گروه ازمایش به مدت 6 هفته، هفته ای دو جلسه و هر جلسه 35 دقیقه تحریکات وسیتبولار دریافت کردند پیش آزمون و پس ازمون بااستفاده از آزمون شارپند رومبرگ در دوضعیت مختلف با (چشمان باز وبسته) اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون های تی مستقل وتی همبسته با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده و سطح معنی داری 5 درصد در نظرگرفته شد. با مقایسه نتایج پیش ازمون و پس آزمون در هر گروه مشاهده شد. که پس آزمون گروه آزمایش در هر دو وضعیت عملکرد بهتری به نسبت پیش آزمون داشته است. ونتایج در گروه ازمایش با استفاده از آزمون تی همبسته در وضعیت اول (با چشمان باز) معنادار است وبرابر است با P<0.041 ودرمقایسه تفاوت بین دو گروه نیز بااستفاده از آزمون تی مستقل، نتایج در وضعیت اول (با چشمان باز) برابر است با P<0.038 و معنادار است نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده ازتحریکات وسیتبولار در تعادل ایستای کودکان کم توان ذهنی موثر بوده و از آن می توان در کنار سایر فعالیت ها استفاده نمود.

لینک کمکی