فایل رایگان اثر تمرينات الاستيک، پلايومتريک و مقاومتي بر عملکردبي هوازي زنان جوان واليباليست شهرستان گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر تمرينات الاستيک، پلايومتريک و مقاومتي بر عملکردبي هوازي زنان جوان واليباليست شهرستان گچساران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سال هاست محققان بدنبال بهترین روش تمرینی برای بالا بردن فاکتورهای آمادگی جسمانی خاص هر رشته ورزشی هستند.توان، قدرت و سرعت نیز از فاکتورهای مهم درگیر در اغلب ورزش ها بخصوص ورزش والیبال هستند که با توجه به اینکه در زمینه اثرات تمرینات الاستیک و پلایومتریک بر توان بی هوازی تحقیقات اندکی انجام شده، تحقیق حاضر با عنوان اثر هشت هفته تمرینات الاستیک، پلایومتریک و قدرتی برروی توان بی هوازی زنان والیبالیست شهرستان گچساران انجام گردید. بدین منظور 30 نفر از والیبالیست های زن گچساران 23/86±1/59 سال، وزن 66/83±2/93 کیلوگرم قد 170±4/62 سانتی متر به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند در سه گروه تقسیم شدند:گروه قدرتی ( 10 نفر)، گروه الاستیک( 10 نفر) و گروه پلایومتریک ( 10 نفر)،هر سه گروه به مدت هشت هفته، سه جلسه تمرین در هفته، به تمرین پرداختند.قبل و پس از برنامه تمرین، پیش آزمون و پس آزمون پرش عمودی،دویدن 45/72 قدرت عضلانی پا (اسکات) از آزمودنی ها بعمل آمد،به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی،آنوای یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.نتایج نشان داد رکورد اسکات گروه قدرتی و الاستیک بطور معنی داری بهتر از گروه پلایو متریک بود p<0/05 وهمچنین بطور چشمگیری نتایج گروه قدرتی در پرش عمودی بهتر از دو گروه دیگر بود لذا میتوان پیشنهاد کرد که از تمرینات قدرتی و ترکیب آن با تمرینات الاستیک جهت بهبود و ارتقای توان بی هوازی بهره گرفت.

لینک کمکی