فایل رایگان اثر جنسيت و سطح تبحر بر مهارت نقطه زني و فينيش کردن اعداد در بازيکنان دارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر جنسيت و سطح تبحر بر مهارت نقطه زني و فينيش کردن اعداد در بازيکنان دارت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

از دیدگاه تکاملی، مردان از اوایل دوران کودکی تا بزرگسالی دربعدهای متعددی از عملکرد حرکتی، مانند گرفتن، ضربه زدن با پا و همچنین توانایی پرتاب عملکرد بهتری نسبت به زنان داشته اند. تحقیقات زیادی به بررسی این تفاوت ها پردخته اند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی تفاوت زنان و مردان در دو بخش نقطه زنی و مهارت فینیش کردن اعداد در ورزش دارت بودق نمونه تحقیق حاضر شامل 25 نفر ماهر، 16 نفر نیمه ماهر و 41 نفر مبتدی بودق در ابتدا آزمون هایی برای سنجش مهارت های نقطه زنی و فینیش اعداد در دارت طراحی شد. سپس این آزمون ها توسط افراد ماهر، نیمه ماهر و مبتدی انجام هد و داده ها تو سط آزمون تی مستقل و یومن ویتنی برر سی گردید. نتایج نشان داد زنان و مردان ماهر و نیمه ماهر در بخش نقطه زنی تفاوت معنادار آماری نداشتند، اما در مهارت فینیش کردن، مردان بهتر از زنان بودند. در سطح مبتدی تفاوت معنادار آماری بین زنان و مردان در نقطه زنی وجود داشت و مردان بهتر از زنان بودند.

لینک کمکی