فایل رایگان ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين مديريت ريسک با مهندسي ارزشي در پروژه هاي ورزشي استان کردستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک با مهندسی ارزشی در پروژهای ورزشی استان کردستان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد و به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارشناسان ورزشی و فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. حجم نمونه با توجه به روش نمونه گیری کوکران 76 نفر انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. ابزار مورد استفاد، پرسشنامه مدیریت ریسک صالحی 1389 و پرسشنامه مهندسی ارزش ایرانی نژاد و عزیزی 1395 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (جداول، نمودارها، میانگین و انحراف استاندراد، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک با مهندسی ارزش r=0/34,p=0/002 در پروژه های ورزشی استان کردستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد P> 0/05 همچنین مدیریت ریسک بر مهندسی ارزش در این پروژه ها تاثیر دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که، با توجه به پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسایل زیست محیطی و .. مدیران با برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین متغیرهای تحقیق می توانند موفقیت بیشتری در اجرای پروژه های ورزشی بدست آورند

لینک کمکی