فایل رایگان ارزيابي رضايت زندگي کارکنان پارک هاي آبي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي رضايت زندگي کارکنان پارک هاي آبي استان اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پیشرفت چشمگیر فناوری، مکان های جدیدی برای گذراندن اوقات فراغت و ورزش مردم به وجود آورده است. فراغت در پارک های آبی با سایر فعالیت ها متفاوت می باشد چراکه فعالیت در این پارک ها نشاط آور و جزء تفریحات سالم می باشد و همچنین به عنوان یک فعالیت بدنی توسط بسیاری از متخصصان توصیه شده است. توجه به پرورش منابع انسانی سازمان ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده است. کارمندان یک سازمان، نیازهای گوناگونی در محیط کار ازجمله رضایت زندگی را دارند، که توجه به نیازهای آنان و برطرف کردن موانع آن از وظایف مدیران ارشد سازمانها می باشد. این موضوع خصوصا در مورد سازمان های خدماتی که بیشتر سازمان های ورزشی و تفریحی نیز از این دسته هستند صدق می کند. هدف از مطالعه ی حاضر فایل رایگان ارزيابي رضايت زندگي کارکنان پارک هاي آبي استان اصفهان می باشد. این پژوهش ازنظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی، ازنظر هدف، کاربردی،عملی و ازنظر ماهیت، همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان پارک های آبی استان اصفهان که تعداد آنها 200 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان 152 نفر به شیوه نمونه گیریتصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق یک پرسشنامه دوبخشی شامل: پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایت زندگی داینر و همکاران بود. روایی صوری پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ =0/78 محاسبه شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که کارکنان پارک های آبی احساس رضایت از زندگی دارند، همچنین بین رضایت زندگی برحسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی داری بود P> 0/05 لذا می توان نتیجه گرفت که توجه به احساس رضایت زندگی کارکنان و برقراری تعادل بین کار وزندگی، باعث ارتقاء کیفیت زندگی کاری می شود، و پیامدهای مثبتی ازجمله ،خشنودی شغلی، افزایش تعهد شغلی و پیشرفت سازمان را به همراه دارد

لینک کمکی