فایل رایگان بررسي ابعاد کمال گرايي در ورزشکاران استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي :رشته فوتبال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ابعاد کمال گرايي در ورزشکاران استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي :رشته فوتبال) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي ابعاد کمال گرايي در ورزشکاران استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي :رشته فوتبال) بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد که که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده در لیگ فوتبال استان خراسان جنوبی به تعداد 380 نفر تشکیل دادندکه با توجه به جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ابعاد کمال گرایی دان و همکاران 2010 بود که روایی آن به مورد تایید 10 تن از متخصصان روانشناسی و مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ =91 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد سازماندهی، تردید نسبت به اعمال، ادارک فشار مربی، اهمیت بیش اندازه به اشتباه، ادارک فشار والدین و معیارهای شخصی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر کمال گرایی ورزشکاران دارد

لینک کمکی