فایل رایگان بررسي اثربخشي تمرينات پيلاتس و ماساژ بر اضطراب اجتماعي و استرس شغلي زنان شاغل 30 تا 40 ساله شهرستان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي تمرينات پيلاتس و ماساژ بر اضطراب اجتماعي و استرس شغلي زنان شاغل 30 تا 40 ساله شهرستان همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي اثربخشي تمرينات پيلاتس و ماساژ بر اضطراب اجتماعي و استرس شغلي زنان شاغل 30 تا 40 ساله شهرستان همدان می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان شاغل استان همدان تشکیل می دهند که از این میان این افراد 45 نفر که در آزمون اضطراب اجتماعی و استرس شغلی نمره بالایی کسب کنند و داوطلب شرکت در پژوهش باشند به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (تمرینات پیلاتس و ماساژ) و یک گروه کنترل قرار گرفتند.گروه ها به مدت 8 هفته( 16 جلسه) و هرجلسه 45 دقیقه در برنامه های تمرینات پیلاتس و ماساژ شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند 2000 و پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز 1977 بود.برای تحلیل داده ها از کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرینات پیلاتس و ماساژ بر اضطراب اجتماعی و استرس شغلی زنان شاغل 30 تا 40 ساله شهرستان همدان اثر معنی داری دارد.

لینک کمکی