فایل رایگان بررسي ارتباط ميان شاخص هاي آنتروپومتريکي با شيوع سندروم متابوليک در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط ميان شاخص هاي آنتروپومتريکي با شيوع سندروم متابوليک در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

سندروم متابولیک، به عنوان یک بیماری چند عاملی شناخته می شود که ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و دیابت را افزایش می دهد. لذا شناسایی و کنترل عوامل خطرزای این بیماری می تواند راهی موثر به منظور پیشگیری از این بیماری محسوب شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریکی و شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که جامعه ی آماری آن را 68 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل دادند. تمامی آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ی دموگرافیک جمع آوری و ثبت گردید. سپس شاخص های آنتروپومتریکی از قبیل ترکیب بدنی، نسبت دور کمر به لگن و فشارخون اندازه گیری و ثبت شدند. در آخر به منظور پیش بینی شیوع سندروم متابولیک،آزمودنی ها پرسشنامه ی JAMRISK) EVALUATION OF THE JAPANESE METABOLIC SYNDROME RISK SCORE) تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی دار میان BMI ، WHR وفشارخون P<0.05 با شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان بود. با توجه به اهمیت شاخص های آنتروپومتریک در میزان شیوع سندروم متابولیک و نقش اثبات شده فعالیت بدنی در تعدیل این شاخص ها، میتوان گفت فعالیت بدنی یک راهکار حیاتی و مقرون به صرفه در پیشگیری و درمان بیماری های متابولیکی می باشد.

لینک کمکی