فایل رایگان بررسي الگوي پخش فشار کف پايي در ورزشکاران حرفه اي تئاتر فيزيکال و غير ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي الگوي پخش فشار کف پايي در ورزشکاران حرفه اي تئاتر فيزيکال و غير ورزشکاران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر اثر پای گود بر الگوی فشار کف پایی در ورشکاران بررسی الگوی پخش فشار کف پایی در ورزشکار حرفه ای تئاتر فیزیکال است روش ها: 12 نفر و 12 نفر غیرورزشکار در این پژوهش شرکت کردند. متغیرهای فشار کف پایی (سطح تماس، زمان تماس، اوج فشار، شاخص قوس) پس از تقسیم کف پا به 10 ناحیه با استفاده از دستگاه c50 emed حین راه رفتن با پای برهنه اندازه گیری شد. از آزمون آزمون تی مستقل و کولموگروف اسمیرنوف مستقل در سطح معناداری P> 0/05 برای آنالیز داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ افراد ورزشکار حرفه ای تئاتر فیزیکال در پای چپ و راست دارای ارتفاع قوس کف پایی بالاتری نسبت به افراد غیر ورزشکار هستند. افراد ورزشکار مشکوک به کف پای گود و افراد غیر ورزشکار در حالت طبیعی هستند. بین اوج فشار پای راست در مقایسه دو گروه ورزشکاران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در ناحیه متاتارسال 3،4 و 5 پای چپ ورزشکاران، فشار کف پایی کمتر از غیرورزشکاران بود. زمان تماس، در ناحیه انگشت شست (پای راست) و در ناحیهمتاتارسال اول (پای چپ) ورزشکاران حرفه ای کمتر از غیر ورزشکاران از است. سطح تماس در ناحیه میدفوت خارجی و متاتارسال اول (پای راست) و در ناحیه میدفوت خارجی (پای چپ) در ورزشکاران حرفه ای تئاتر فیزیکال کمتر از غیر ورزشکاران است. نتیجه گیری: عامل اصلی اثر گذار بر متغیرهای فشار کف پایی (اوج فشار،سطح تماس، زمان تماس وشاخص قوس) افزایش ارتفاع قوس کف پا می باشد

لینک کمکی