فایل رایگان بررسي تاثير چهار هفته تمرين تناوبي شديد بر برخي شاخص هاي ريوي زنان بزرگسال آسمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير چهار هفته تمرين تناوبي شديد بر برخي شاخص هاي ريوي زنان بزرگسال آسمي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی HIIT بر برخی شاخص های حجم بازدمی فشاری در 1 ثانیه FEV، ظرفیت حیاتی فشاری FVC، نسبت حجم بازدمی فشاری در 1 بر ظرفیت حیاتی فشاری FEV1/FVC ضربان قلب ذخیره HRR و سطح آسایش برای ارتقاء کیفیت زندگی زنان بزرگسال مبتلا به آسم خفیف بود. این پژوهش نیمه تجربی و کاربردی با طرح گروه و آزمون های قبل و بعد از مداخله می باشد. تعداد کل نمونه ها 22 زن بزرگسال 20 تا 40 سال و مبتلا به آسم خفیف مراجعه کننده به مرکز تست تنفسی بیمارستان امام بودندکه داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. این افراد به شکل تصادفی در دو گروه 11 نفره کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی 4 هفته برنامه تمرین تناوبی شدید را روی دوچرخه کارسنج با شدت 70 تا 80 درصد HRMAX در هر نوبت 30-20 دقیقه و 3 بار در هفته اجرا کردند. بعد از اتمام برنامه تمرینی از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد. در این دو مرحله، دو پرسشنامه استاندارد کنترل آسم و سطح آسایش، تکمیل شد. نتایج با نرم افزار SPSS25 و آزمون های تحلیل کوواریانس t مستقل tهمبسته، وآزمونF مورد تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت. در طی چهار هفته تمرین تناوبی شدید، در گروه تجربی در قبل و بعد از مداخله، تاثیر معنا داری در FEV1/FVC ،FEV و سطح آسایش برای ارتقاء کیفیت زندگی، مشاهده شد ولی تفاوت معناداری در شاخص های FVC و HRR وجود نداشت. تغییراتی درهیچیک از متغیرها در گروه کنترل، در قبل و بعد از مداخله وجود نداشت. نتایج نشان داد که تمرینات تناوبی شدید، باعث بهبود تظاهرات بالینی آسم خفیف، ارتقاء کیفیت زندگی و عملکرد برخی از شاخص های ریوی زنان بزرگسال آسمی و همچنین بهبود اندک درعملکرد عضلات تنفسی و راه های هوایی شد

لینک کمکی