فایل رایگان بررسي دو شيوه تمرين کشتي بر ميزان کورتيزول و تستوسترون سرم در کشتي گيران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي دو شيوه تمرين کشتي بر ميزان کورتيزول و تستوسترون سرم در کشتي گيران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

مشخص شده است که تستوسترون و کورتیزول به عنوان مهم ترین تنظیم کننده تعادل متابولیسم آنابولیک و کاتابولیک عضله هستند. هدف این مطالعه بررسی دو شیوه تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی و تمرین معمول کشتی بر میزان کورتیزول و تستوسترون سرم در کشتی گیران بود. 30 آزمودنی بر اساس وزن بدن، به دو گروه تمرین های دایره ای مبتنی بر فنون کشتی 15 نفر و گروه تمرین های معمول کشتی ( 15 نفر) تقسیم شدند. نمونه گیری خونی قبل و بعد از چهار هفته تمرین کشتی، در حالت استراحت برای اندازه گیری کورتیزول و تستوسترون سرم انجام شد. آزمودنی ها به مدت چهار هفته، شش تکنکیک کشتی را به صورت دایره ای و تمرین های کشتی تفاوت معناداری در مقادیر کورتیزول P=0/29 وتستوسترون P=0/90 بین دو گروه وجود نداشت. مقایسه ی دو شیوه ی تمرین کشتی نشان داد که این دو شیوه تفاوتی با هم نداشته و به یک میزان بر مقادیر کورتیزول و تستوسترون تاثیر می گذارند.

لینک کمکی