فایل رایگان بررسي رابطه بين تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي و حسي بر رضايتمندي مشتريان برندهاي ورزشي معتبر ايراني و خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي و حسي بر رضايتمندي مشتريان برندهاي ورزشي معتبر ايراني و خارجي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تاکتیک های بازاریابی ارتباطی و حسی بر رضایت مندی مشتریان برندهای ورزشی معتبر ایرانی وخارجی انجام شد. روش انجام تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است وگردآوری داده ها به صورت میدانی واز لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق رامشتریان برندهای ورزشی شهر زاهدان تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کوکران 295 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بازاریابی رابطه مند کیم و همکاران 2011، پرسشنامه بازاریابی حسی یوچارونیکت 2014 و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان رستمی 1393 که براساس مقیاس اندازه گیری لیکرت بود استفاده شد. روایی محتوایی و صوری به تایید 10 نفر از صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ه از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای بازاریابی رابطه مند 0/87 بازاریابی حسی 0/85 و رضایتمندی 0/81 گزارش شد. کلیه تجزیه وتحلیل ها بااستفاده از نسخه 23 نرم افزارهای SPSS و Amos به انجام رسید. در کل می توان گفت بازاریابی رابطه مند و بازاریابی حسی نقشی اساسی در ایجاد رضایتمندی مشتریان نسبت به برند خواهد داشت واین ذهنیت میتواند بر روی رفتار مشتریان جهت افزایش رضایتمندی مورد استفاده قرار بگیرد و از ریسک و هزینه های ناشی از نادیده گرفتن تبلیغات جلوگیری کند.امید است نتایج این پژوهش در جامعه مورد مطالعه و تحقیقات آتی مورد استفاده قرار بگیرد.

لینک کمکی