فایل رایگان بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار با خلاقيت سازماني و نوآوري سازماني در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار با خلاقيت سازماني و نوآوري سازماني در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار با خلاقيت سازماني و نوآوري سازماني در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان فارس بودند N=113 نمونه گیری به روش سرشماری و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه 28 سوالی رهبری خدمتگزار پترسون 2005 ، پرسشنامه 44 سوالی خلاقیت عیدی پور 1392 وپرسشنامه 8 سوالی نوآوری سازمانی رندسپ 1979 بود. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/79، 0/83 و0/94 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین سبک رهبری خدمتگذار و ابعاد آن با خلاقیت سازمانی رابطه معنادار وجود داررد. همچنین سبک رهبری خدمت گذار و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطه معناداری مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی