فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با هر يک از راهبرد هاي مديريت تعارض در دبيران تربيت بدني شهرستان قيروکارزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با هر يک از راهبرد هاي مديريت تعارض در دبيران تربيت بدني شهرستان قيروکارزين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با هریک از راهبردهای مدیریت تعارض در دبیران ورزش شهرستان قیروکارزین بوده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی ادراه آموزش و پرورش شهرستان قیروکارزین در سال 96-97، به تعداد 52 نفر بودند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شمار استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI و پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض بود. در این پژوهش ویژگی شخصیتی با ابعاد سه گانه مدیریت راهبرد تعارض مورد اندازه گیری قرار گرفت وارتباط هریک از ابعاد ویژگی شخصیتی با ابعاد سه گانه مدیریت راهبرد تعارض، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، و برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی از رگرسیون چند متغیر استفاده گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به طور کلی نشان دهنده ارتباط معنااداری، بین ویژگی های شخصیتی با مدیریت راهبرد تعارض دبیران ورزش شهرستان قیروکارزین بود.

لینک کمکی