فایل رایگان بررسي رابطه ي عدالت سازماني و رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي عدالت سازماني و رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، باهدف فایل رایگان بررسي رابطه ي عدالت سازماني و رضايت شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران صورت گرفته است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی منطقه 5 شهرداری تهران بود N=190 نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 127 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1993 و رضایت شغلی صحرائی بیرانوند 1394 ، استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (عدالت سازمانی 0/86 و رضایت شغلی0/85 ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون T تک نمونه ای و همچنین همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته ها نشان داد: 1) وضعیت عدالت سازمانی دبیران در حد بالاتر از متوسط قرار دارد 2) وضعیت رضایت شغلی دبیران در حد بالاتر از متوسط قرار دارد 2) بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد

لینک کمکی