فایل رایگان بررسي عوامل رواني - اجتماعي موثر در بروز رفتارهاي ناهنجار دانش آموزان در مسابقات ورزشي در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل رواني - اجتماعي موثر در بروز رفتارهاي ناهنجار دانش آموزان در مسابقات ورزشي در مدارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر در بروز رفتارهای ناهنجار دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان در حین برگزاری مسابقات ورزشی صورت گرفته است. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام شد . جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-98 بودکه در مسابقات ورزشی شرکت کرده بودند. جامعه شامل 789 نفر بود که تعداد 339 نفر ( 154 نفر پسر و 185 نفر دختر) به عنوان نمونه آماری به صورت طبقه بندی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته بود، که عوامل روانی- اجتماعی موثر در بروز ناهنجاری های رفتاری را در پنج حوزه ارزیابی می کرد که روایی آن با نظر متخصصین اندازخ گیری شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/78 محاسبه شد. نتایج نشان داد بین میزان رضایت دانش آموزان از وضعیت آموزشی رفاهی و امکانات مدرسه با میزان بروز رفتارهای ناهنجار آنان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. احتمال بروز رفتار ناهنجار در میان دانش آموزانی که دوست ناباب دارند نسبت به بقیه بیشتر است. بین میزان کنترل خانوادگی و میزان بروز رفتار ناهنجار در بین دانش آموزان و بین علقه خانوادگی دانش آموزان و ناهنجاری رفتاری و همچنین بین نگرش و پنداشت دانش آموزان از وضعیت خانوادگی و عملکرد تحصیلی شان با ناهنجاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد

لینک کمکی