فایل رایگان بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر و ارتباط آن با ميزان آمادگي قلبي- تنفسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر و ارتباط آن با ميزان آمادگي قلبي- تنفسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مقدمه: افسردگی اختلال شایعی است که ممکن است هرفردی راتحت تاثیر قراردهد ولی برخی ازافراد جامعه مثل دانشجویان به دلیل موقعیت خاصی که دارند نسبت به این اختلال آسیب پذیرترند، لذا با تشخیص به موقع و زود هنگام این اختلال وعوامل تاثیرگذاردرآن، می توان فرصتی برای پیشگیری وجلوگیری ازپیشرفت ووخامت آن ونهایتا تامین بهداشت روانی افراد وجامعه فراهم نمود هدف از اجرای این پژوهش توصیفی- تحلیلی ابتدا، شناسایی میزان شیوع افسردگی وآمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان دختروپسر وسپس، بررسی میزان ارتباط بین این دو متغیر می باشد.موادو روش ها: جهت سنجش میزان افسردگی از آزمون سنجش افسردگی بک و از آزمون شاتل ران، جهت برآورد حداکثر اکسیژن متوست ی به حساب می آید و درصد شیوع افتردگی هم 82/5% بدستت آمد که نشان می داد،تعداد 198 نفرازدانشجویان درجاتی ازافسردگی را ازخود نشان داده اند البته این درصد دربین دختران 79/58% و113 نفر ودربین پسران 86/74% و85نفرمی باشد که میزان افسردگی دانشجویان دانشگاه ملایر کمی بیشترازدانشجویان سایردانشگاه ها می باشد همچنین میانگین آمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان بااستفاده ازآزمون شاتل ران 40/5 میلی لیتر برکیلوگرم دردقیقه بدست آمدکه آمادگی هوازی متوسطی می باشد. بحث ونتیجه گیری: دربررسی ارتباط بین افسردگی وآمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان، ارتباط معنی داری بین این دومتغیردرسطح اطمینان 0/05 بدست نیامد R=0/05,Sig=0/44 یابعبارت دیگرمی توان گفت که میزان آمادگی قلبی – تنفسی تاثیر بارزی درافزایش یا کاهش میزان افسردگی دانشجویان نگذاشته است اما بین معدل کل دانشجویان دختروافسردگی ارتباط معنی داری بدست آمد R=0/23,Sig=0/006 ولی این ارتباط دربین دانشجویان پسر معنی دارنبود R=0/07,Sig=0/47

لینک کمکی