فایل رایگان بررسي نقش سبک هاي رهبري و خودکارآمدي در عملکرد مديران مجموعه هاي ورزشي شرق تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش سبک هاي رهبري و خودکارآمدي در عملکرد مديران مجموعه هاي ورزشي شرق تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ، فایل رایگان بررسي نقش سبک هاي رهبري و خودکارآمدي در عملکرد مديران مجموعه هاي ورزشي شرق تهران انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مجموعه های ورزشی شرق تهران در سال 1397 بوده. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است، برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد؛ و با توجه به اینکه کل جامعه 200 نفر بود با استفاده از جدول مورگان 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد شغلیپاترسون 1992 ، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران 1982 و پرسشنامه سبک های رهبری باس و آولیو 1985 استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش آزمون کالمو گراف – اسمیرنوف K-S انجام شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته ها نتایج قابل قبولی را نشان دادند. نتایج به دست آمده فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سبک های رهبری توان پیش بینی عملکرد مدیران مجموعه های ورزشی را دارد. تایید می شود و همچنین با توجه به آنچه نتایج به دست آمده فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه خودکارآمدی توان پیش بینی عملکرد مدیران مجموعه های ورزشی را دارد. تایید می شود.

لینک کمکی