فایل رایگان بررسي وضعيت استخدام و انتخاب سبز در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت استخدام و انتخاب سبز در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر باهدف فایل رایگان بررسي وضعيت استخدام و انتخاب سبز در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس طراحی و اجرا گردید. تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بود همچنین این تحقیق برحسب روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی بود جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشند که تعداد آنان مطابق با آمارهای کسب شده تعداد، 320 نفر می باشد که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و بر اساس انتخاب تصادفی تعداد 175 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شد ابزار گردآوری تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد ماسری و جارون ( 2017 ) بود در این پژوهش از روش آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد کلیه روند تحقیق حاضر در نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام درفت نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که میانگین متغیر استخدام و انتخاب سبز از عدد معیار 3 (سطح متوسط) پایین تر می باشد 1/944= میانگین با توجه به سطح معناداری که پایین تر از 0/05 می باشد، لذا می توان اعلام داشت که استخدام و انتخاب سبز به طور معناداری دارای میانگین پایین تر از 0/05 می باشد که نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت استخدام و انتخاب سبز در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد

لینک کمکی