فایل رایگان پاسخ اندوتلين و نيتريک اکسايد پلاسما به يک جلسه فعاليت پياده روي با محدوديت جريان خون در دختران جوان فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاسخ اندوتلين و نيتريک اکسايد پلاسما به يک جلسه فعاليت پياده روي با محدوديت جريان خون در دختران جوان فعال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سلول های اندوتلیال عروق بوسیله تولید مواد فعال عروق از قبیل اندوتلینو نیتریک اکسیدنقش مهمی در تنظیم فعالیت عروق ایفا می نمایند.هدف این پژوهش بررسی پاسخ اندوتلین و نیتریک اکساید به یک جلسه پیاده روی با محدودیت جریان خون بود. روش کار: در این پژوهش تعداد 16 دختر جوان سالم و فعال 20 تا 25 سال میانگین وزنی 65±3 KG میانگین قد 162±5 CM به دو گروه فعالیت هوازی با وبدون محدودیت جریان خون تقسیم شدند. در ادامه گروه فعالیت با محدودیت جریان خون با بستن کاف محدود کننده جریان خون به فعالیت با سرعت 5 تا 7 کیلومتر در ساعت بر روی تردمیل پرداختند و گروه بدون محدودیت همین سرعت فعالیت را بدون بستن کاف انجام دادند. نمونه گیری خون پس از 15 دقیقه از فعالیت و 2 ساعت پس از پایان فعالیت تکرار شد و نمونه ها برای بررسی غلظت اندوتلین- 1 و نیتریک اکساید در سرم به آزمایشگاه فرستاده شد. توزیع طبیعی بودن داده ها از آزمون کلوموگراف اسمیرنف و فرضیه های پژوهش باروش آماری t مستقل بررسی شد > 0.05 یافته ها:بر خلاف گروه فعالیت با محدودیت جریان خون، غلظت اندوتلین - 1 پلاسما در گروه فعالیت بدون محدودیت به طور معنی داری افزایش داشت که این افزایش تفاوت معنی داری با گروه فعالیت با محدودیت جریان خون داشت.غلظت نیتریک اکساید در هر دو گروه افزایش معنی داری را نشان داد افزایش در گروه فعالیت با محدودیت جریان خون بیشتر از گروه دیگر بود.نتایج: پیاده رویبا محدودیت جریان خون موجب بهبود عملکرد اندوتلیال عروقی از طریق افزایش ترشح نیتریک اکساید و احتمالا کاهش عملکرد گیرنده های اندوتلیال - 1 می شود.

لینک کمکی