فایل رایگان پيش بيني رگرسيوني موفقيت ورزشي بر اساس رابطه مربي- ورزشکار و سبک رهبري مربيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني رگرسيوني موفقيت ورزشي بر اساس رابطه مربي- ورزشکار و سبک رهبري مربيان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل رایگان پيش بيني رگرسيوني موفقيت ورزشي بر اساس رابطه مربي- ورزشکار و سبک رهبري مربيان بود. روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه بازیکنان مرد تیم های فوتبال شهر شیراز بودند.N=1500 نمونه گیری به روش تصادفی به تعداد 306 نفر انتخاب شد. ابزار اندازاگیری تحقیق پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه 13 سوالی رابطه بین مربی ورزشکار جووت وتومانیز 2004، پرسشنامه 40 سوالی رفتار رهبری چلادورای وصالح 1978 و پرسشنامه 29 سوال موفقیت ورزشی هرمنس 1970 بود.پایایی پرسش نامه نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91، 0/80 و0/89 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی وضریب همبستگی یپرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین رابطه مربی ورزشکار وابعاد آن با موفقیت ورزشی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سبک رهبری مربیان وابعاد آن با موفقیت ورزشی رابطه معناداری مستقیم وجود دارد.از طرفی رابطه مربی ورزشکار و سبک رهبری مربیان توانایی پیش بینی موفقیت ورزشی را دارد.

لینک کمکی