فایل رایگان پيش بيني فرصت هاي کارآفرينانه صنعت ورزش استان هرمزگان براساس ابعاد سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني فرصت هاي کارآفرينانه صنعت ورزش استان هرمزگان براساس ابعاد سرمايه اجتماعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرصت های کارآفرینانه صنعت ورزش ساحلی استان هرمزگان براساس ابعاد سرمایه اجتماعی انجام گرفته است، روش پژوهش حاضر توصیفی پیش بینی بود. جامعه آماری شامل کلیه فروشندگان، بازاریابان، کارشناسان و فعالان محلی ورزش ساحلی در کل برابر با 244 نفر بودند. با استفاده از جدول مورگان نمونه ای برابر با 149 نفر انتخاب و به صورت تصادفی نسبتی گزینش شدند. پرسشنامه های سرمایه اجماعی ناهاپیت و گوشال 1998 و 17 سوالی تشخیص فرصت های کارآفرینی بین آنها توزیع شد. در نهایت داده ها توسط آزمون های آمار توصیفی واستنباطی (رگرسیون چند متغیر) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شدند. نتایج فرضیه های تحقیق نیز نشان داد از بین ابعاد سرمایه اجتماعی (عنصر ساختاری، شناختی و رابطه ای) به صورت مثبت تشخیص فرصت های کارآفرینانه صنعت ورزش استان هرمزگان را پیش بینی می کنند P<0/01 با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که بین سرمایه اجتماعی وتشخیص فرصت های کارآفرینانه رابطه وجود دارد.

لینک کمکی