فایل رایگان تاثير برنامه تمريني ثبات مرکزي بر روي فاکتورهاي آمادگي جسماني و کنترل وضعيتي ورزشکاران تير و کمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير برنامه تمريني ثبات مرکزي بر روي فاکتورهاي آمادگي جسماني و کنترل وضعيتي ورزشکاران تير و کمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی اثر هشت هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی و کنترل وضعیتی مرتبط با عملکرد ورز شکاران تیروکمان شهر ستان ارومیه بود. شرکت کنندگان در این پژوهش کمانداران شهر ستان ارومیه در سال 1397-1396 می با شند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری ت صادفی ساده استفاده شد. درنهایت 40 نفر که متنا سب با اهداف تحقیق بودند انتخاب شدند. ابزاری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند شامل آزمون های میدانی فاکتورهای آمادگی جسمانی و تعادلی ایستا و پویا بود. برای بررسی فر ضیه های تحقیق از آمار استنباطی و برای تحلیل ئائه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استتفاده از نرم افزار آماری SPSS For Windows Ver21 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی و کنترل وضعیتی تاثیر دارد. مقایسه ی گروه های آزمایش و کنترل نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی تفاوت معناداری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی و کنترل وضعیتی به وجود می آورد و همچنین بین فاکتورهای آمادگی جسمانی و کنترل وضعیتی و عملکرد جسمانی ورزشکاران تیروکمان ارتباط معنا داری وجود داشت.

لینک کمکی