فایل رایگان تاثير برنامه حرکات اصلاحي بر تعادل پويا فوتباليست هاي جوان شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير برنامه حرکات اصلاحي بر تعادل پويا فوتباليست هاي جوان شهر همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره برنامه حرکات اصلاحی بر تعادل پویا در فوتبالیست های جوان شهر همدان بود. روش بررسی :برای اجرای این پژوهش، 20 ورزشکار فوتبالیست با میانگین سن 16/13±7/2 سال وقد 168/153±9/13 سانتی متر و وزن 58/44±6/9 کیلوگرم، به صورت داوطلب در تحقیق شرکت کردند. ابتدا، محقق برای آزمودنی ها، مراحل و نحوه برگزاری آزمون ها و برنامه تمرین را توضیح داد. سپس، قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیری شد. درنهایت، آزمون ها به این صورت انجام شد که از حالت نشسته روی تکیه گاه بلندشدن و راه رفتن به صورت متوالی با پاشنه پنجه، برای سنجش تعادل پویا استفاده شد. درنهایت، گروه مدت 4 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه، 45 دقیقه برنامه تمرین اصلاحی را انجام دادند .بعد از 4 هفته، آزمون های فوق را انجام دادند. در پایان، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری تی همبسته استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد یک دوره تمرین حرکات اصلاحی تاثیر معناداری بر روی تعادل پویا فوتبالیست ها دارد P<0/05. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، میتوان گفت یک دوره تمرین حرکات اصلاحی برای بهبود تعادل ورزشکاران فوتبالیست مناسب است.

لینک کمکی