فایل رایگان تاثير تمرين بر تعادل در سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرين بر تعادل در سالمندان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اختلال سالمندی یکی از مسائل شایع دوران سالمندی است که می تواند سبب سقوط و ایجاد آسیب های جدی گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرین های ورزشی بر وضعیت تعادل در سالمندان انجام شده است. روش بررسی: برای دستیابی به مقالات و مطالعات مربوط به تمرین بدنی و تعادل در سالمندان، کلید واژه های سالمند، تمرین، ورزش، فعالیت بدنی و تعادل در بانک های اطلاعاتی پایگاه علمی جهاد دانشگاهی SID پایگاه اطلاعات نشریات ایرانMAGIRAN مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس معیارهای وردی ...... مقاله مرتبط از سال های 95، 9 و 97 انتخاب و بررسی شدند. یافته ها: سالمندانی که در سطح چهار (فعالیت کم منظم و متوسط) فعالیت فیزیکی قرار داشتند بیشترین میزان تعادل و سالمندانیکه در سطح یک (بدون فعالیت) فعالیت فیزیکی قرار داشتند کمترین میزان تعادل را داشتند اما بین سطح فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل ارتباط معناداری وجود نداشت. همچنین، در میان شیوه های تمرینی متفاوتی که برای بهبود تعادل مورد مطالعه قرار گرفته اند، پیلاتس نسبت به تمرین در آب و یوگا موثرتر است. نتیجه گیری: دوره سالمندی، کاهش عملکرد عصبی عضلانی با از دست دادن قدرت و توده عضلانی، استقامت قلبی و عروقی و تحرک مفصلی همراه است که منجر به کاهش میزان تعادل افزایش خطر زمین خوردن و به تبع کاهش کیفیت زندگی سالمندان می گردد. درنتیجه نیاز به شیوه هایی چون تمرین بدنی جهت کمک به حفظ و بهبود تعادل سالمندان احساس می شود. در میان تمرینات متنوعی که مورد پژوهش قرار گرفته اند، تمرینات پیلاتس به نظر تاثیر بیشتری بر بهبود تعادل و کاهش خطر افتادن سالمندان دارد

لینک کمکی