فایل رایگان تاثير تمرين ورزشي با شدت بالا بر وزن بدن ومقادير گرلين آسيل دار پلاسما در زنان چاق يا داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرين ورزشي با شدت بالا بر وزن بدن ومقادير گرلين آسيل دار پلاسما در زنان چاق يا داراي اضافه وزن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین ورزشی با شدت بالا بر وزن بدن و مقادیر گرلین آسیل دار پلاسما در زنان چاق یا دارای اضافه وزن بود. 25 آزمودنی در دو گروه شدت بالا (15 نفر با شدت 80-90 درصد ضربان قلب بیشینه) و گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها برنامه تمرین ورزشی را سه جلسه در هفته به مدت شش هفته انجام دادند. دو مرحله خون گیری در حالت ناشتا انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری نوع دواستفاده شد. درصد چربی ووزن بدن P=0/12 در گروه شدت بالا پس از تمرینات ورزشی تغییر معناداری نداشت.ولی توان هوازی در این گروه پس ازتمرینات ورزشی افزایش معناداری داشت. P=0/01 تمرینات ورزشی با شدت بالا بر مقادیر گرلین آسیل دار پلاسما اثر معناداری نداشت. P=0/06 دلیل احتمالی عدم تغییر در غلظت گرلین آسیل دار پلاسما در اثر تمرین ورزشی با شدت بالا را می توان به این موضوع مربوط دانست که عدم ایجاد تعادل منفی چشمگیر انرژی طی پروتکل پژوهش و در نتیجه عدم کاهش وزن قابل ملاحظه، سبب شده پاسخ های جبرانی اشتها برای ایجادتعادل مجدد معادله انرژی ایجاد نشود. به نظر می رسد برای تغییر هورمون های مرتبط بااشتها، مدت تمرین ورزشی باید بیشتر باشد تا تعادل منفی ایجاد شده و این شاخص ها ثبات زیادی دارند.

لینک کمکی